Bart Tommelein, Wouter De Vriendt, Björn Anseeuw, en Krista Claeys hebben akkoord

Allemaal Oostendenaar

Posted on Posted in Oostende

De nieuwe bestuursploeg van Open Vld, N-VA, Groen en CD&V stelt haar ambitieuze plannen voor onder de noemer ‘Allemaal Oostendenaar’. Oostende is een boeiende centrumstad die we de komende jaren, op elk beleidsdomein, naar een hoger niveau willen tillen. We staan voor grote uitdagingen op het vlak van diversiteit, armoede, vergrijzing, economie, mobiliteit, klimaat, veiligheid, … Het nieuwe bestuur kiest voor globale en integrale antwoorden op deze uitdagingen.

  1. Focus op eigen werking

We gaan voluit voor een dynamische overheid die communicatie met de burger hoog in het vaandel draagt. We houden een kerntakendebat en zorgen voor administratieve vereenvoudiging. De Oostendenaar kan met problemen terecht bij de ombudsman.

We verlagen de fiscale druk voor bewoners en ondernemers en zoeken naar een eerlijk systeem voor de taks op de tweede verblijven. De Oostendenaar zal via ambitieuze participatieprojecten mee kunnen beslissen over een burgerbudget.

  1. Focus op mens

We geloven in de kracht van élke Oostendenaar. We geven iedereen maximaal kansen. Oostende is een diverse stad, we focussen op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt. We zetten meer in op dialoog en ontmoeting. Het beleid van de stad wordt gekenmerkt door vier woorden: respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en kansen. De onaantastbaarheid van onze universele fundamentele waarden is absoluut.

Armoedebestrijding is een absolute prioriteit. We maken een sterk armoedeplan. We gaan zelf naar de mensen toe en begeleiden hen stap voor stap. Maar wie voor wie misbruik maakt geldt geen excuus, we richten een fraudecel op om daarop toe te kijken. We verwachten van hen engagement en maximale medewerking. Ook voor zelfstandigen in nood hebben we aandacht.

We voeren een intensief activeringsbeleid met een traject op maat voor elke betrokkene. We zetten actief in op de ontwikkeling van arbeidsattitudes en arbeidsethos. Werkzoekenden dienen in te gaan op een passend jobaanbod.

Nederlands is de voorwaarde voor integratie. Het volgen van Nederlandse lessen is een must. We leiden de mensen actief toe richting deze taallessen. Wie kansen krijgt moet ze grijpen.

Onze jeugd is onze toekomst. We zetten in op voldoende kinderopvang, kleuterparticipatie en Oostende als stagestad. Er komen concrete actiepunten om schoolmoeheid en spijbelen aan te pakken. De stad krijgt een unieke mascotte als vertrouwd gezicht voor kinderen. We trekken meer jonge mensen aan en geven hen ruimte. De site van Hotel Terminus wordt een multifunctionele ontmoetingsruimte met fuifmogelijkheden.

Sporten is gezond. We stimuleren elke inwoner om aan sport te doen. We ondersteunen sportclubs en treden niet in hun plaats. We investeren in infrastructuur, ook op het openbaar domein. We trekken topevenementen aan want zien sporten doet sporten.

Oostende is een cultuurstad. We hebben de ambitie om uit te groeien tot de Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. We geven alle kunstvormen een kans. Bij de start van de legislatuur worden alle nodige stappen gezet om de Thermen in eer te herstellen.

Dieren maken mensen gelukkig. We voeren een diervriendelijk beleid. Honden zijn welkom op het strand, in de zomer op bepaalde tijdstippen. We experimenteren met geluidsarm vuurwerk. Attracties met levende dieren op de kermis worden verboden.

  1. Focus op ruimte

Ondernemingen geven we ruimte. We verlagen de fiscale druk. Het Economisch Huis vervult een sterk ondersteunde rol en fungeert vooral als een loket. We kiezen het pad van innovatie met de uitbouw van het wetenschapspark Greenbridge, een waterstoffabriek, een droneport, circulaire economie, … Sociale economie verdient alle aandacht. Toerisme, de luchthaven en de haven zijn groeipolen.

We maken Oostende veiliger en pakken ook het onveiligheidsgevoel aan, met een beleid dat zo dicht mogelijk bij de burgers aansluit. De wijkagent, buurtopbouwwerkers en de stadsmariniers zijn ankers in dit beleid.

Engagement op vlak van natuur en milieu is essentieel voor de toekomst. Oostende wordt klimaatneutraal. We zetten in op zon, wind en water en warmte. We nemen maatregelen op weg naar een plasticvrije stad, verduinen delen van het strand en werken een afvalplan uit.

In een nieuw mobiliteitsplan kiezen we voor een totaaloplossing. We gaan voluit voor een autoluwe binnenstad. We hebben de ambitie om ‘de fietsstad van Vlaanderen’ te worden. De knelpunten zoals de Torhoutsesteenweg, de Elisabethlaan en de A-10 worden opnieuw grondig bestudeerd.

Wonen is een prioriteit gezien de steeds groeiende bevolking. Zowel singles, gezinnen als senioren verdienen een warme plek. Er komt een nulmeting, een inventaris als basis voor het beleid. We kiezen voor alternatieve woonvormen en pakken de leegstand aan. Een rollend fonds zet in op renovatie en benovatie.

We geven erfgoed een toekomst en schrijven hiertoe een ambitieus ‘RUP bouwkundig erfgoed’. Ondertussen pakken we de leegstand en de verkrotting van deze panden aan. In de eerste plaats gaan we samen met eigenaars op zoek naar oplossingen. Repressie hanteren we in tweede orde.

Laat een reactie achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.