Start van AZ Oostende op 1 november 2023

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ziekenhuizen

Na twee jaar intensief voorbereiden zullen de ziekenhuizen Az Damiaan en AV Henri Serruys vanaf 1 november 2023 zeer nauw samenwerken om toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden aan alle patiënten uit de regio. Het traject is lopende om de erkenning van AV Henri Serruys opnieuw te activeren. Beide ziekenhuizen zullen dus een eigen erkenning hebben maar werken onder 1 bestuur en 1 directie. Vanaf 1 november doen de ziekenhuizen dit ook onder een nieuwe naam AZ Oostende – Damiaan en AZ Oostende – Serruys.

Complex dossier

De ziekenhuisvereniging AZ Oostende zal starten met twee erkende ziekenhuizen en in de nabije toekomst fusioneren naar één ziekenhuis met één erkenning. De samenwerking en het toekomstig fusieziekenhuis worden opgericht om een breed lokaal zorgaanbod te kunnen blijven bieden in de toekomst. Onze regio wordt gekenmerkt door specifieke zorgvragen van een (heel) kwetsbare populatie. Door het realiseren van AZ Oostende is de zorg in Oostende nog beter gewapend om met die uitdaging om te gaan. Met gebundelde krachten van personeel en middelen kan de lokale zorg naar een nog hoger niveau worden gebracht en kunnen meer specialisaties worden aangetrokken. AZ Oostende is een publiek-private samenwerking en biedt betaalbare zorg voor iedereen. Er is geen sprake van privatisering.

Het oprichten van een groot fusieziekenhuis is erg complex en vraagt veel voorbereiding. Kwaliteit, veiligheid van de patiënt en welzijn van de medewerkers zijn uiterst belangrijk en daarnaast komen er ook heel wat administratieve, juridische, IT en logistieke aanpassingen bij kijken. Hiervoor werden de afgelopen twee jaar de nodige voorbereidingen getroffen. De veiligheidscel van stad Oostende, Agentschap Zorg en de diensten van de gouverneur zijn betrokken in de opvolging van dit dossier zodat de patiëntveiligheid en continuïteit van zorg ten volle wordt gewaarborgd.

Twee ziekenhuislocaties

De medische diensten van beide ziekenhuizen zullen door de nauwe samenwerking geleidelijk aan herverdeeld worden over de twee ziekenhuislocaties. In AZ Oostende – Damiaan (Gouwelozestraat 100/Konterdamkaai) zal de nadruk worden gelegd op acute zorg. In AZ Oostende – Serruys (Kaïrostraat 84) zal je op termijn meer terecht kunnen voor ambulante, poliklinische en dagziekenhuisactiviteiten en niet-acute zorg.

Binnenkort al twee volledig samengevoegde diensten

Om efficiënt te kunnen werken met middelen en personeel, zullen twee diensten binnenkort wel al volledig samensmelten: Materniteit en Pediatrie. De artsen en verpleegkundigen van beide ziekenhuizen zullen dan ook alle zorg bieden op één locatie. Vanaf eind oktober vind je beide eengemaakte afdelingen in AZ Oostende – Damiaan. Ook onderwaterbevallingen zullen daar mogelijk zijn. In AZ Oostende – Serruys worden aansluitend de voorbereidingen getroffen om het slaapcentrum, de multidisciplinaire pijnkliniek en de centra voor locomotoriek (electieve orthopedie, locomotorische revalidatie), plastische heelkunde en oogheelkunde hier te vestigen. Ook de geplande opnames en procedures (dagkliniek, …) worden in de toekomst gecentraliseerd in AZ Oostende – Serruys.

Nieuwe dienst

Vanaf 30 oktober start een nieuwe verblijvende zorgeenheid Medische Oncologie in AZ Oostende – Damiaan. Wie in behandeling is, kan al vanaf dan terecht op de nieuwe locatie voor dagbehandelingen en opname. Vanaf 1 november worden alle behandelingen gecentraliseerd in AZ Oostende – Damiaan.

Overgangsperiode

De overgang naar AZ Oostende wordt met de grootste zorg gepland. De veiligheid van alle patiënten staat voorop. Daarom is er een korte overgangsperiode van 27 oktober tot en met 13 november 2023 waarin het zorgaanbod in AZ Oostende –  Serruys (Kaïrostraat) tijdelijk wordt teruggeschroefd. Alle zorg blijft dan verzekerd in AZ Oostende – Damiaan. De Spoedgevallendienst (Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg) met MUG wordt gegarandeerd in AZ Oostende – Damiaan (ingang via Konterdamkaai), in AZ Oostende –  Serruys blijft wel een eerste opvang spoedgevallen voorzien. Voor dringende zorg ga je tijdens deze korte periode wel best meteen naar AZ Oostende – Damiaan.

Verbouwingswerken schieten goed op

Intussen krijgen ook de verbouwingswerken die met de fusie gepaard gaan al aardig vorm. Zo zijn er in AZ Oostende – Damiaan werken bezig om de eengemaakte Materniteit en dienst Neonatale zorg optimaal te kunnen organiseren. De bouw van de Huisartsenwachtpost Middenkust naast de Spoedgevallendienst van AZ Oostende – Damiaan gaat de finale fase in. Na de opening wordt vanaf deze post doeltreffende eerstelijnszorg aangeboden buiten de reguliere openingsuren van de huisartsen.

Naar een eengemaakt ziekenhuis

In de periode die volgt op 1 november 2023 zullen beide ziekenhuizen verder toewerken naar het fusieziekenhuis. De officiële fusie staat gepland op 1 januari 2026. In de periode 2023-2025 worden ter voorbereiding hiervan enkele medische diensten op beide locaties gereorganiseerd. Acute zorg zal stapsgewijs verschuiven naar AZ Oostende – Damiaan en geplande activiteiten verschuiven grotendeels richting AZ Oostende – Serruys. In beide ziekenhuizen blijven we wel raadplegingen, hospitalisaties, dagziekenhuisactiviteiten en revalidaties organiseren.

Meer info en de laatste updates vind je op www.azoostende.be