Werken heraanleg MDK-zone op provinciedomein Atlantikwall Raversyde (Oostende) van start

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein, Ruimte

De Provincie West-Vlaanderen is gestart met de heraanleg van de MDK-zone op het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende.

Het gaat om de zone net ten oosten van het dorp Raversyde, tussen de Duinenweg en een smalle duinengordel langs de Kustlaan. Hierop werden in het verleden campings uitgebaat. Deze gronden werden gekocht door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en in erfpacht gegeven aan de Provincie.

Geplande werken
Met de heraanleg van de zone wil de Provincie de oorspronkelijke vochtige duinpanne herstellen. Door vroegere ingrepen van de voormalige camping zijn er ophogingen gebeurd. Daarbij werd vermoedelijk grond vergraven van de duinengordel. De bedoeling is om het oorspronkelijke maaiveld te herstellen. Door het herstel van de oorspronkelijke bodempeilen ontstaat er meer ruimte voor natte natuur. Met de vrijgekomen gronden zal de duinengordel aangevuld worden. Zo wordt de natuurlijke kustverdediging versterkt.

Recreatie
Een wandelpad wordt aangelegd in halfverharding om het oostelijk deel van de Duinenweg te ontsluiten naar de bestaande doorsteek ten westen van het projectgebied. Daarbij wordt een trap in staal voorzien om het hoogteverschil in de duinen op te vangen en een bunker mee te betrekken in het wandeltraject.
De bunker wordt terug ingegraven, zoals hij tijdens de Eerste Wereldoorlog was. Alle later toegevoegde elementen worden hiervoor verwijderd. De binnenruimte van de bunker wordt afgesloten. De bovenkant van de bunker wordt wel toegankelijk gemaakt en met een balustrade uitgerust. Naast de bunker komen speelelementen die met een knipoog verwijzen naar de houten constructies die er tijdens de oorlog werden geplaatst. Aan de top van de duinuitbreiding is een uitkijkpunt voorzien zodat men een blik van 180 graden kan werpen op de zee en het provinciedomein. Erfgoed, natuur en spelen worden zo op een unieke en natuurlijke wijze met elkaar verweven.

Geschutstelling Batterij Antwerpen
Tijdens de werken werd een mogelijke geschutstelling van Batterij Antwerpen aangetroffen op het terrein. Batterij Antwerpen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gebouwd door de Duitse troepen, net zoals de nabijgelegen Batterij Aachen gelegen op de Atlantikwall Raversyde. Ze werd samen met andere batterijen ingezet om de haven van Oostende te beschermen en geallieerde landingen te vermijden, maar ook als geschut ter ondersteuning van de troepen op het Westelijk front
Aanvankelijk stonden er in Batterij Antwerpen 6 stukken geschut, waarvan er in 1917 twee overgebracht werden naar Zeebrugge. In 1918 werd er nog een stuk overgeplaatst naar diezelfde ‘Molebatterie’ in Zeebrugge. Op het einde van de oorlog hadden de Duitsers nog de bedoeling om het om te vormen tot luchtafweerbatterij, maar dit project werd nooit voltooid. Toen het Belgisch leger er in oktober 1918 aankwam, waren alle stellingen en bunkers leeg. De zes stukken scheepsgeschut stonden in nagenoeg vierkante beddingen opgesteld. Het is een van deze beddingen die nu mogelijk herontdekt werd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het effectief tot de Eerste Wereldoorlog behoort, of later gebouwd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kostprijs & termijn
Voor het uitvoeren van de werken voorziet de Provincie een budget van ruim 500.000 euro. De Provincie kreeg hiervoor een Vlaamse subsidie toegekend van ruim 150.000 euro. De werken zullen duren tot maart 2023. Het plan werd in nauw overleg met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Agentschap Natuur & Bos (ANB), en het MDK uitgewerkt. Ook de bewoners en de jeugddienst van Oostende werden betrokken bij het project. Het past binnen de principes van het natuurbeheerplan, opgesteld in 2018 door ANB.