Stad Oostende lanceert woonvisie ‘Thuis aan zee’

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Wonen

Stad Oostende lanceert woonvisie ‘Thuis aan zee’

Onder de noemer ‘Thuis aan zee – een woonplan voor de stad Oostende’ lanceert de Stad haar woonvisie. Het document bevat een grondige omgevingsanalyse van Oostende, een vergelijking met de buurgemeenten, kustgemeenten en middenschalige centrumsteden, het gevoerde beleid en actiepunten voor de toekomst.

Het plan gaat uit van een kwalitatieve benadering waarbij vier hoofdthema’s centraal staan: leefbaarheid, verscheidenheid in het woonaanbod, betaalbaarheid en transparantie in dienstverlening. Hieraan zijn 12 werven met acties gekoppeld. De omgevingsanalyse laat toe om vanaf nu het lopende beleid en de nieuwe acties te toetsen.

Meten is weten: nulmeting als sleutel voor een woonvisie

Dankzij de ‘nulmeting’ heeft Oostende voor het eerst een duidelijk beeld van het woonaanbod in de stad. Je mag de nulmeting gerust een huzarenstukje noemen. Zowel de ontwikkeling van de tool als de studie zijn uniek en brengen ons het beeld van het woningaanbod in de stad. Een duidelijke kijk op het aanbod was absoluut nodig. Een visie ontwikkelen zonder die informatie is niet zinvol.

Uniek Oostends-DNA

Oostende is een stad met een uniek profiel. De Stad aan Zee is met voorsprong de kleinste centrumstad van Vlaanderen. Op een oppervlakte van amper 40 km² combineert de Stad heel veel functies. We zijn een bruisende toeristische centrumstad met een enorm aanbod op cultureel en sportief vlak. Oostende is een shoppingstad, een ondernemende stad met een haven, een luchthaven, een treinstation … . Onze stad trekt mensen aan. Oostende groeit!

Tegelijk kampt Oostende met een verouderd woonpatrimonium waar woonkwaliteit een werkpunt blijft. Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner ligt laag, het aantal mensen dat afhankelijk is van een leefloon is hoog, net zoals het aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming.

Het Oostende van morgen

Met ‘de visie op het Oostende van morgen’ versterkt de Stad het beleid op vlak van wonen. Zoals gezegd focust het plan zich op de thema’s leefbaarheid, differentiatie in het woonaanbod, betaalbaarheid en transparantie in dienstverlening. Hier zijn twaalf werven aan gekoppeld.

Werf 1: woonbeleid is een integraal beleid. Het woonbeleid is geen eiland. Het armoedebeleidsplan met een sterk luik rond wonen, het klimaatplan, de visie en de werking dak- en thuisloosheid, het ruimtelijk beleid, het welzijnsbeleid met de dienst rechtenverkenning zorgen ervoor dat het woonbeleid integraal wordt bekeken. We koppelen de werking en slaan bruggen.

Werf 2: leegstand, onbewoonbaarheid en verkrotting. Woonkwaliteit is een sleutel in het woonbeleid van de Stad. We voeren een actief beleid en aanvaarden niet dat mensen in mensonwaardige omstandigheden leven. Zo kreeg het team woningcontroleurs onlangs versterking en plant de Stad een campagne om de renovatiegraad te verhogen.

Werf 3: meten is weten. Dit woonplan en de nulmeting is de basis voor het beleid. Blijven monitoren en analyseren, vormt de basis voor toekomstige beslissingen.

Werf 4: woonraad als denktank voor woonbeleid.

Werf 5: rollend fonds. AG Oostende zal de duurzame en structurele renovatie van stadswoningen en erfgoedpanden stimuleren door middel van een pandenfonds.

Werf 6: Oostende groeit. Oostende zal blijven groeien. Een divers woonaanbod is belangrijk om elke Oostendenaar een kwalitatieve, aangepaste en betaalbare woning te kunnen aanbieden. De beschikbare ruimte moeten we optimaal én doordacht gebruiken om Oostende te kunnen laten groeien tot 80.000 inwoners tegen 2040. Ontpitten en inbreiden zijn sleutels net zoals het onderzoek naar kwalitatieve woonvormen in concepten als intergenerationeel wonen.

Werf 7: kwaliteitsbewaking door stedenbouwkundige regelgeving en doordacht vergunningenbeleid. Gezien de beperkte oppervlakte van de stad is er bijzondere aandacht voor een goede vermenging van functies, het evenwicht tussen verdichting en het vrijwaren van open ruimte, groen en recreatie. Zo faciliteren we nieuwe woonvormen, stimuleren we herbestemming en zetten we in op vermenging van functies…

Werf 8: sociaal wonen. De Stad heeft het bindend sociaal objectief al bereikt. We benutten alle mogelijkheden om het sociaal woningaanbod uit te breiden. Naast nieuwbouw blijft renovatie van het bestaande patrimonium belangrijk.

Werf 9: jongeren in Oostende. Om jongeren te ondersteunen in hun woonwensen, zet de Stad de premie eerste huur extra in de kijker. Daarnaast blijft Oostende de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen onderzoeken. Denk maar aan Tiny Houses op grote percelen van bestaande woningen en het promoten van wonen in de binnenstad.

Werf 10: informatieverstrekking en communicatie. Wonen roept heel wat vragen op bij zowel eigenaars als huurders. Eén centraal infopunt en meldingspunt is dan ook uitermate belangrijk. Het eengemaakte woonloket is hiervoor het unieke aanspreekpunt. Ook de woonmarkt zal blijven terugkeren.

Werf 11: woonbegeleiding. Het team woonbegeleiders speelt een sleutelrol in de ondersteuning van burgers binnen de procedure van woningkwaliteitsonderzoeken. Mensen in crisissituaties blijven niet in de kou staan. De werking wordt bijgestuurd in functie van de noden. De samenwerking met andere diensten en externen worden versterkt.

Werf 12: proefwonen. De Stad onderzoekt de piste om samen met de private verhuursector de toegang tot de private huurmarkt te vergroten. Een samenwerking met private huurders zorgt ervoor dat mensen een aangepaste woning kunnen zoeken. Terwijl staat de Stad in voor de woonbegeleiding in een eerste fase. Ook wooncompetenties worden opgenomen in het woonplan.