Buurtnetwerk Vuurtorenwijk zet kinderen op weg in school

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Stad Oostende startte in 2019 in het kader van een subsidie met een buurtgericht netwerk in de Vuurtorenwijk. Het netwerk bracht de wensen en noden van de wijk in kaart, en op basis daarvan werd nu een actieplan opgemaakt om leer- en ontwikkelingskansen in de buurt te verankeren.

Stad Oostende experimenteerde de voorbije drie jaar in de Vuurtorenwijk met een ‘buurtgericht netwerk voor gezinnen met kinderen’. Het netwerk had als bedoeling gezinnen en partners samen te brengen om de omstandigheden en leefomgeving van de gezinnen te verbeteren. Centraal in het project stond de participatie van de kinderen en de gezinnen.

Partners van het buurtgericht netwerk

Het buurtgericht netwerk werd samengesteld uit de verschillende partners die actief zijn in de wijk: De Katrol vzw, SAAMO vzw, het regioteam Kind & Gezin, de wijkbibliotheek, Arktos vzw, basisschool De Morootjes, OLVO Vuurtoren, de brugfiguren van de Stedelijke kinderopvang en het basisonderwijs, Ontmoetingscentrum De Ballon, Inloopteam de Viertorre, het Welzijnspunt Vuurtorenwijk, Straathoekwerk, AG Stadsvernieuwing Oostende en de Stadsmarinier. Elk van deze partners heeft een eigen kijk op de wijk, en daardoor was het mogelijk om een volledig overzicht op te maken van alle noden en wensen van de gezinnen en kinderen in de wijk. Op basis van dit overzicht werd nu dus een actieplan ontwikkeld om leer- en ontwikkelingskansen in de buurt te vergroten.

“De stadsmariniers zijn bevoegd voor de wijkregie. Deze proeftuin in de Vuurtorenwijk maakte het mogelijk om in deze wijk de juiste actoren samen te brengen en om gedragen voorstellen uit te werken. We willen deze manier van werken dan ook graag uitrollen in alle wijken van de stad,” vertelt Maxim Donck, schepen van Samenleven.

Corona en haar invloed op het buurtgericht netwerk

De subsidie voor het buurtgericht netwerk liep van 2019 tot en met 2022. De coronapandemie viel helaas midden in deze periode. Dit bemoeilijkte sterk het opzetten van het netwerk en zeker ook het rechtstreeks werken met de doelgroepen (bijv. groepswerk was lange tijd onmogelijk). Toch werd er tijdens de coronaperiode hard gesleuteld aan mogelijke acties die konden uitgevoerd worden zodra dat enigszins kon.

Brede school

Het gegeven van een brede school kent in Vlaanderen een sterke opmars. Een brede school is een duurzame samenwerking tussen verschillende organisaties of verenigingen uit dezelfde buurt, waaronder één of meerdere scholen. Samen zorgen zij voor een brede leer- en leefomgeving: zowel tijdens als na de schooluren, zowel op school als in de buurt. De partners van het buurtgericht netwerk gaven zelf aan hier rond te willen werken. Het concept van een brede school past dan ook perfect binnen het kader van een buurtgericht netwerk.

In de Vuurtorenwijk bestond overigens al enige basis voor dit concept. Zo waren er al samenwerkingen tussen de kinderopvang, Arktos vzw, het ontmoetingscentrum en de scholen. Het was dus kwestie om hier een duurzaam verhaal van te maken.

Gezien de participatie van kinderen centraal staat binnen het netwerk, werd een vragenlijst opgesteld voor de schoolgaande kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Er werd gepolst naar de hobby’s van de kinderen en de activiteiten die zij graag op school zouden willen doen. Op basis van die vragenlijst worden het komende schooljaar een aantal middagactiviteiten georganiseerd die de link leggen tussen de twee scholen. De andere partners van het buurtgericht netwerk zorgen voor de toeleiding naar deze middagactiviteiten. “Ik ben zeer tevreden met dit initiatief en vooral ook over de netoverschrijdende samenwerking”, stelt schepen voor Onderwijs Natacha Waldmann.

Aankoop taal- en speelstimulerend materiaal

De analyse van de wijk toonde verder aan dat er op het vlak van taalontwikkeling nog wat vooruitgang mogelijk was. Met de subsidie voor het buurtgericht netwerk en na advies van de stedelijke bibliotheek werd extra leesmateriaal en taalstimulatiemateriaal aangekocht voor de basisscholen in de wijk. Concreet kocht het netwerk een 70-tal boeken aan voor elke school en kregen de scholen een eigen ‘kamishibai set’. Kamishibai is een vorm van Japans verteltheater. Via prenten wordt een verhaal verteld dat kinderen aanzet tot het beoefenen van de Nederlandse taal. De scholen krijgen ook de kans om een workshop te volgen over het gebruik van de kamishibai.

Daarnaast werd ook mobiele speelinfrastructuur aangekocht die de verenigingen uit de wijk in zaal Sluisvliet kunnen gebruiken om kinderen aan te zetten tot spelen. Het speelconcept van Hold Up Playgrounds is gericht op kinderen tussen 3 en 12 jaar. De kinderen kunnen ermee zelf constructies bouwen, en krijgen hierdoor letterlijk ruimte om vorm te geven aan hun eigen, uitdagende spel. Ze bouwen de gekste constructies, of nestelen zich in kleine hoekjes waar ze rust en geborgenheid vinden als er teveel prikkels zijn.

Toekomst buurtgericht netwerk

De subsidie van het buurtgericht netwerk liep af in juni 2022. De dynamiek van het netwerk zal doorgetrokken worden binnen de gebiedsgerichte werking van de dienst Buurten & Wijken en de good practices worden meegenomen op stadsbreed niveau in bijvoorbeeld het onderwijs- en taalbeleid.