Mijn liberale blauwdruk voor morgen

Posted on Posted in Kandidaat voorzitter, Open Vld, Verkiezingen

Mijn liberale blauwdruk voor morgen

DE VRIJHEID, JOUW VRIJHEID, ONZE VRIJHEID!

 

 

Beste liberale medestander

Het zijn voor veel mensen bijzondere maar ook onzekere tijden. Velen zitten met vragen, kijken bevreesd naar de toekomst en voelen zich in de steek gelaten.

We betalen te veel belastingen en krijgen daarvoor te weinig in ruil. Dat voelt unfair aan. Mensen die ondernemen en vooruit willen worden geconfronteerd met bureaucratische regeltjes. Veel mensen, vooral zelfstandigen, komen amper rond met hun kleine pensioen na een leven hard werken. Men voelt dat het gerecht niet naar behoren werkt en criminelen worden soms onbegrijpelijk snel vrijgelaten. Mensen willen een gelijke behandeling en duidelijke regels die goed controleerbaar zijn. Mensen voelen zich onrechtvaardig behandeld en verwachten correcte, moedige oplossingen en eerlijke, faire antwoorden.

En we weten met zijn allen dat er grote uitdagingen zijn. De immense klimaatproblematiek, de toekomst van Europa en de gevolgen van de Brexit, het onder controle krijgen van migratie, het bestrijden van armoede, … Dit vraag een moedige en kordate aanpak.

De burgers voelen de onmacht maar ook de onrechtvaardigheid meer en meer aan. Dat gevoel is een gevaarlijke cocktail. Het tast het vertrouwen aan en het duwt velen in de richting van extremen, zowel die van links als die van rechts. Daar liggen de oplossingen niet. Integendeel, het zet mensen tegen elkaar op. Met alle gevolgen van dien. Op de eerste plaats voor datgene wat elke liberaal het meest aan het hart ligt: de vrijheid. Jouw vrijheid. Onze vrijheid.

Belangrijke voorzittersverkiezingen

Als het politiek bestel op zijn grondvesten davert, zijn voorzittersverkiezingen voor de liberale partij cruciaal. Ik ben kandidaat-voorzitter omdat ik overtuigd ben dat we meer moeten doen dan de partij opsmukken. Het is tijd voor een grondige vernieuwing. Onze standpunten, onze organisatie en onze manier van werken: het kan én moet anders.

We verloren op 15 jaar tijd de helft van onze stemmen. Tijd om uit het dal te klimmen!

We moeten opnieuw winnen! Bij de gemeenteraadsverkiezingen heb ik de burgemeesterssjerp van het donkerrode Oostende veroverd van Johan Vande Lanotte. Veel waarnemers hadden dat als onmogelijk bestempeld. Maar Open Vld groeide van 13 naar 20 procent. Exact de groeicijfers die we nationaal moeten realiseren.

We moeten resultaten boeken! Niet kakelen maar eieren leggen. Waar ik verantwoordelijkheid kreeg maakte ik als liberaal het verschil:

  • Als staatssecretaris voerde ik de flexi-jobs in. Extra bijverdienen zonder risico’s en zonder belastingen, zodat werken loont.
  • Mijn ‘Plannen voor Eerlijke Concurrentie voor de Bouw en het Transport’ waren de eerste maatregelen om sociale fraude en sociale dumping te bestrijden. De bouwsector gaf me er de award ‘De Gouden baksteen’ voor.
  • Ik verminderde de registratierechten: zo helpen we mensen hun eerste huis te kopen. Ook dat kon op grote tevredenheid van de sector rekenen, ik kreeg er de Pieter Pourbusprijs voor. Maar het voornaamste is dat mensen daardoor makkelijker een eigen huis kunnen kopen, een belangrijke bescherming tegen armoede.
  • Als minister verlaagde ik de hoogste onrechtvaardige tarieven in de erfbelasting en kwam er een extra vrijstelling voor partners. Een stap in de goede richting. Want hierin voelen mensen zich vaak unfair behandeld.
  • De schrapping van de ingevoerde Turteltaks gaf hernieuwbare energie een boost. De doelstellingen voor zon en wind bleken plots toch bereikbaar. Ik kreeg de mensen mee in het verhaal dat je tegelijk winst kan maken én mee kan helpen aan een beter klimaat.
  • Toen vorige zomer enkele amokmakers het Oostendse zwembad onveilig maakten, vaardigde ik kordaat een zwembadverbod uit. Lik-op-stuk-beleid dus.

Ik ben iemand die met twee voeten in het echte leven staat. Ik ben vandaag politicus maar heb jaren lang buiten de politiek mijn boterham verdiend. Ik ben gestart als loketbediende en groeide door tot distributiedirecteur.

Als familieman, fiere vader van vijf kinderen en jonge grootvader heb ik elke dag inspiratie vlakbij om te werken aan een betere samenleving.

Als burgemeester sta ik dicht bij de mensen. Ik ken het belang van sterke afdelingen, onmisbare militanten, kritische maar tegelijk constructieve leden. Ik weet dat onze partij maar bestaat door de inzet en het engagement van de leden. Ik ken ons complex politiek bestel vanbinnen en vanbuiten. Als militant en als burgemeester, als parlementslid en als gewezen minister. Ik ben actief geweest in zowel de Kamer, de Senaat als het Vlaams Parlement en heb internationale ervaring als voorzitter van het Beneluxparlement.

Hervormen zit in onze genen

Iedereen weet dat we niet verder kunnen zoals we vandaag bezig zijn. Politiek moet gewoon anders. Wie niet drastisch hervormt zal verdwijnen. Daar ligt voor ons liberalen een echte kans. Hervormen zit immers in onze genen. Bij kantelmomenten in de geschiedenis liepen we steeds voorop.

  • Met de oprichting van VLD waarmee we het conservatieve status quo van socialisten, christendemocraten en vergaande verzuiling doorbraken.
  • Met het radicaal manifest begin de jaren tachtig, toen de jonge generatie rond Verhofstadt de verstikkende greep van de staat op de economie aanviel.
  • Of nog verder terug, aan Vanaudenhove, die de levensbeschouwelijke breuklijnen op hun grondvesten deed daveren.

Vandaag staan we terug op zo’n moment. En opnieuw moeten wij liberalen het voortouw nemen.

Mijn leidraad? De vrijheid

Mijn leidraad? Eén woord, de vrijheid. We moeten de vrijheid verdedigen. Tegen de staat, tegen belangengroepen, tegen conservatieve krachten in de samenleving. Laten we samen de vrijheid verdedigen, steeds opnieuw veroveren en uitbreiden.

We hebben nood aan een partij die alle liberalen verenigt en zich niet laat opsluiten op één flank van de links-rechts as. Want noch het liberalisme noch de uitdagingen van morgen passen in dat achterhaalde schema.

Zorgen voor een sterke economie, een eerlijke fiscaliteit en lage belastingen, een slanke staat met begrotingen die kloppen, is en blijft de kernopdracht voor elke liberaal. Ik heb daar steeds voor gevochten en zal dat ook blijven doen. Zeker nu, op een moment dat de federale begroting ontspoort, de Brexit jobs bedreigt en het overheidsbeslag veel te hoog is. Maar we moeten onze vrijheid ook op andere vlakken even enthousiast verdedigen. Met een heldere boodschap. Een focus op één thema zal ons niet doen groeien, een globale liberale aanpak wel. We leven immers in een nieuw tijdperk, met nieuwe thema’s en uitdagingen.

Eén van die nieuwe uitdagingen die mensen beroert is migratie en de groeiende diversiteit. Liberalen moeten hier een eigen koers varen, die stoelt op respect voor de rechtstaat en een humane aanpak. Niet de afkomst maar de toekomst telt. Ik ben géén voorstander van open grenzen maar van een realistisch migratiebeleid, geïnspireerd op het Canadese model en liefst Europees georganiseerd. We hebben nood aan minder passieve- en volgmigratie, maar meer actieve migratie waarbij we gecontroleerd open staan voor mensen die de noden op onze arbeidsmarkt kunnen invullen. Als liberalen moeten we werken aan een samenleving waar we meer mét en minder naast elkaar leven. Met gelijke rechten en plichten voor elk individu. Zonder discriminatie, haat of vooroordelen. Met respect voor onze grondwaarden die de vrijheid van iedereen garandeert.

Privacy is en blijft een aandachtspunt. Technologische vernieuwing zorgt voor ontzettend veel nieuwe mogelijkheden en kan op vele vlakken de veiligheid verhogen. We moeten blijven waken over het evenwicht tussen verschillende belangen. Maatregelen moeten steeds een duidelijk afgebakend doel voor ogen hebben en mogen dus niet disproportioneel zijn.

Op ethisch vlak wil ik blijvend het voortouw nemen. Het euthanasieproces toonde nog maar eens aan dat het recht op waardig sterven door conservatieve krachten in vraag gesteld wordt. Hierop zullen we nooit toegevingen doen en nooit aanvaarden dat er een regeerakkoord tot stand komt dat onze strijd aan banden legt. Mensen moeten hun eigen keuzes kunnen maken. Ook op het vlak van LGBT+ -rechten moeten we blijven strijden tegen conservatieve krachten. Holebi-vrije zones zoals in Polen zijn een schande voor onze democratie.

Nieuwe uitdagingen zoals klimaat vragen sterke liberale antwoorden. Als minister van Energie heb ik met daden bewezen dat meer inspanningen voor het klimaat hand in hand kunnen gaan met economische groei, meer jobs en minder kosten voor de burger. De energieomslag is voor mij een liberaal thema waarbij burgers en bedrijven zelf decentrale keuzes kunnen maken en we niet langer afhankelijk moeten zijn van centrale productie en distributie.

Als burgemeester van een diverse stad met meer dan 130 verschillende nationaliteiten weet ik dat rechten en plichten hand in hand gaan net als kansen geven en verantwoordelijkheid opnemen. Ook op dat vlak moet er meer duidelijkheid en rechtlijnigheid komen.

Als we het vertrouwen in de politiek willen herstellen is er nood aan een radicale democratisering van ons systeem. Open Vld moet het voortouw nemen, net als bij haar oprichting. Zo is de manier waarop een partij vandaag werkt niet vol te houden. Te veel macht én middelen in handen van te weinig mensen. Ik pleit ook voor een andere partijfinanciering. Vandaag beslissen enkele mensen aan de partijtop wat er met de middelen gebeurt. Laten we de lijststem afschaffen zodat de kiezer en niet de partij beslist wie verkozen wordt. En kleinere kieskringen maken, zodat mensen minder afhankelijk zijn van ‘Brussel’ en onze lokale basis onze lijsten zelf kan samenstellen.

Een liberale partij mag zich niet richten tot de ‘happy few’ maar moet er zijn voor iedereen. Ik sta voor een echt volksliberalisme dat alle mensen vooruit wil helpen op voorwaarde dat ze de handen uit de mouwen willen steken. Een warme samenleving waar iedereen kansen krijgt en niemand achtergelaten wordt. Een eerlijke maatschappij die profiteurs en misbruiken aanpakt, maar niet blind is voor zij die het moeilijk hebben.

Mijn liberalisme laat zich niet opsluiten in hokjes. Ook niet communautair. Ik pleit voor een partij die meer Vlaams is en tegelijk ook meer van België en Europa houdt. We mogen niet bang zijn van een staatshervorming. Alleen wil ik die niet om ons land verder te splitsen, maar om tot een betere taakverdeling en meer efficiëntie te komen.

De gemeenten moeten meer slagkracht en middelen krijgen want daar is het vertrouwen in de politiek het sterkst. Daar staat men het dichtst bij de burger. De democratie wordt daar het meest vernieuwd. Mijn Open Vld zal de leiding nemen in het versterken van de lokale democratie, het lokale niveau. Onze burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden zijn onze sterkhouders. Voor hen wil ik een voorzitter-coach zijn.

En onze partij zelf?

Onze partij moet zich grondig aanpassen aan een nieuwe tijd. Een tijd van sociale media, of we het nu graag hebben of niet. Een tijd van heldere communicatie en een tijd waarin mensen geen enkel gezag vanzelfsprekend vinden. Een horizontale tijd, waar samenwerking de sleutel is tot succes. Daar geloof ik sterk in.

Ook in onze eigen rangen is er nood aan radicale democratisering. Onze afdelingen verdienen meer ondersteuning. Regiobesturen moeten meer greep krijgen op de politieke lijnen van de partij. De partijraad moet meer zijn dan een informatiemoment, het moet een plek zijn waar echte beslissingen worden genomen. Wie zich engageert in de partij nemen we ernstig. Daarom zal partijvernieuwing een kernopdracht worden en zal ik me als voorzitter laten omringen door mensen die dat bovenaan de agenda blijven houden.

We moeten deuren en vensters openhouden. In de samenleving lopen ongelooflijk veel mensen rond met liberale opvattingen. Ze vinden lang niet allemaal de weg naar onze partij. Nieuwe vormen van betrokkenheid, durven experimenteren, luisteren naar de nieuwe jonge generaties … dat alles wordt een leidraad. Ook naar actieve burgers, organisaties en verenigingen steek ik de hand uit. Er moet actief contact en overleg zijn met het middenveld. In de eerste plaats met zij die zich door het liberalisme laten inspireren.

Ten slotte nog dit: onze partij kan vooruitgaan. Door opnieuw onverkort de vrijheid als haar leidmotief te nemen. Altijd én overal. Die vrijheid verdedigen en koesteren. Ze elke dag opnieuw veroveren.

Onze partij moet een warme partij zijn. Warmer dan vandaag. Met meer vriendschap en teamspirit.

Ik zou het een eer vinden als we dit samen kunnen waar maken. Ik durf dan ook rekenen op jouw stem.

Jouw kandidaat voorzitter

Bart Tommelein