Stad Oostende ontwikkelde een Taalbeleidsplan om alle Oostendenaars te bereiken

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende heeft een taalbeleidsplan opgemaakt. Want taal is belangrijk voor elke Oostendenaar. Begrijpbaar en heerlijk helder communiceren levert een nog betere dienstverlening op. Het Taalbeleidsplan werd ontwikkeld na een participatief proces. De focus ligt eerst op heerlijk helder communiceren, communiceren met mensen met beperkte taalvaardigheden en anderstaligen, en omgaan met anderstalige collega’s.

Taal is belangrijk voor elke Oostendenaar. Niet alleen om te communiceren maar taal zorgt ook voor verbondenheid. En taal komt voor in verschillende vormen: mondeling, schriftelijk, gebarentaal, maar ook hulpmiddelen zoals pictogrammen en beelden.

Burgemeester Bart Tommelein: “We willen met dit taalbeleidsplan komaf maken met moeilijk begrijpbare brieven en het gebruik van ‘ambtenarees’. Door als Stad heerlijk helder te communiceren naar de Oostendenaars, verbeteren we onze dienstverlening. We werken ook de nodige tools uit om beter te communiceren met mensen met beperkte taalvaardigheid en anderstaligen.”

Taalbeleidsplan als kompas

Stad Oostende stelde een Taalbeleidsplan op als kompas, dit plan geeft richting en biedt duidelijkheid aan de medewerkers. De diensten zitten op één lijn en hanteren dezelfde principes. Dat komt de dienstverlening ten goede. De taalwetgeving in Bestuurszaken en de Richtlijnen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht worden steeds gerespecteerd. Nederlands communiceren blijft de norm, met uitzondering voor de toeristische dienstverlening, maar het Taalbeleidsplan vormt een mooie aanvulling hierop en zet in op begrijpbaarheid.

Het Taalbeleidsplan opmaken was een participatief proces: input verzamelen bij tal van diensten, noden in kaart brengen en er structureel mee aan de slag gaan. De principes van het Taalbeleidsplan zijn opgenomen in het Bestuursakkoord 2019-2024 en in het Meerjarenplan 2020-2025 van de Stad. Team Taal volgt dit op.

Principes Taalbeleidsplan

Nederlands blijft de norm. De Stad zet in op ‘heerlijk heldere’ taal, want daar heeft iedereen baat bij. Er is ook aandacht voor genderbewust communiceren. Visuele hulpmiddelen zoals beelden en pictogrammen zet de Stad in om de communicatie toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep. Kennis van het Nederlands en taalontwikkeling in het algemeen worden gestimuleerd, maar als het nodig is kunnen tolken worden ingezet (andere taal of gebarentolken) volgens vaste afspraken. Ook onlinehulpmiddelen zijn een meerwaarde. Zo voorziet de website van Stad Oostende al langer een voorleesknop om de informatie maximaal toegankelijk te maken.

Van een plan naar concrete acties

De medewerkers van stad Oostende hadden inspraak in de opmaak van het Taalbeleidsplan. Er is bij hen veel draagvlak en enthousiasme aanwezig om dit plan om te zetten in daden.

Er zijn 27 acties vooropgesteld, waarvan deze eerst worden uitgevoerd:

  • Heerlijk Helder: Info en tips over heerlijk heldere taal voor alle medewerkers. Versterken van het taalgevoel.
  • Communiceren met mensen met beperkte taalvaardigheden en anderstaligen: Uittekenen van spelregels in welke situaties een andere taal dan het Nederlands gebruikt kan worden en ontwikkelen van visuele hulpmiddelen die praktisch inzetbaar zijn.
  • Omgaan met anderstalige collega’s: Inzet op het versterken van het Nederlands bij anderstalige collega’s. Ontwikkelen van een leidraad over het omgaan met diversiteit op de werkvloer en hierover opleidingen voor de medewerkers voorzien.