Ombudsvrouw van start in Oostende

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende heeft Griet Landuyt aangesteld als ombudsvrouw. Voor het eerst kunnen burgers die geen gehoor krijgen na een klacht terecht bij iemand die volledig onafhankelijk van de stad werkt. De ombudsvrouw zal ook aanbevelingen doen om de dienstverlening te verbeteren.

In het Meerjarenplan 2020-2025 werd reeds opgenomen dat Stad Oostende een onafhankelijke ombudsman zou aanstellen. Griet Landuyt mag zich voortaan ombudsvrouw noemen.

De ombudsvrouw behandelt klachten over onbehoorlijk optreden van de stadsdiensten, de autonome gemeentebedrijven, stedelijke vzw’s en de politie. Ze kan dat doen naar aanleiding van klachten van burgers die vastlopen, maar ook op eigen initiatief of op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen. Hierbij werkt zij steeds vertrouwelijk en totaal onafhankelijk van de stad.

Tweedelijnsklachten

De ombudsvrouw komt pas in tweede lijn tussen. Hierdoor krijgt de betrokken dienst of personeelslid altijd de kans de klacht eerst intern te behandelen. Pas wanneer dit faalt, staat de onafhankelijke ombudsvrouw in voor de verdere opvolging. Ze neemt de klacht opnieuw onder de loep en start een grondig onderzoek in overleg met de betrokken dienst. Na het onderzoek oordeelt de ombudsvrouw of er al dan niet correct werd gehandeld. Ze vormt zo het sluitstuk van de klachtenbehandeling.

Aanbevelingen

De ombudsvrouw brengt knelpunten aan het licht en kan aanbevelingen doen om de dienstverlening te verbeteren. Haar advies kan zo gelijkaardige klachten in de toekomst voorkomen. Hierdoor stelt de Stad zichzelf permanent in vraag en kan ze haar werking verbeteren.

Waarvoor kan je terecht bij de ombudsvrouw?

Heb je een probleem of een suggestie? Surf naar www.oostende.be, klik op de knop ‘meld iets’ en kies wat je wil doorgeven. Deze signaalkaarten zijn een laagdrempelige manier om met de Stad Oostende in dialoog te gaan. Als je vindt dat een klacht door de dienst niet voldoende werd behandeld of als er betwisting blijft bestaan kan je terecht bij de ombudsvrouw. Dat kan met een klacht over Stad Oostende, de Lokale Politie Oostende, de autonome gemeentebedrijven, De Grote Post, Het Economisch Huis of Toerisme. Meer informatie vind je via www.oostende.be/ombudsdienst.