Stad Oostende werkt nieuwe en duidelijke regeling uit rond bouwstop in de zomer

Posted on Posted in Bestuur, Juridische Zaken, Oostende - De Stad aan Zee

Oostende is in de zomermaanden een toeristische trekpleister. Om iedereen – ook de Oostendenaren – te laten genieten van de zomer, zijn bouwwerken in sommige delen van de stad niet toegestaan in de grote vakantie. Elke zomer werden er echter heel wat uitzonderingen aangevraagd. Stad Oostende werkte daarom een nieuwe regeling uit. De bouwstop geldt voortaan tussen 11 juli en 25 augustus (tijdens het volle hoogseizoen) en de zone is uitgebreid. Uitzonderingen zijn voortaan slechts zeer beperkt mogelijk. Het resultaat is meer duidelijkheid voor zowel inwoners als ondernemers en minder administratieve rompslomp.

Sinds jaar en dag is er in Oostende een ‘bouwstop’ tijdens de maanden juli en augustus, om de hinder die (bouw)werkzaamheden met zich meebrengen te beperken tijdens de toeristische topmaanden. Er waren wel heel wat afwijkingen en uitzonderingen mogelijk en die werden in het verleden veelvuldig aangevraagd.
Steeds meer uitzonderingen aangevraagd

Stad Oostende ging aan de slag om de aangevraagde uitzonderingen van de voorbije jaren te analyseren. Daaruit bleek dat de meeste uitzonderingen werden aangevraagd in de eerst twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus, logischerwijze de periode net voor en net na het bouwverlof.

Uit de cijfers blijkt dat de aanvragen tot afwijking de laatste jaren stijgen. In de periode voor corona, van 2015 tot 2019, kwamen er per zomer gemiddeld 40 aanvragen binnen. Na de eerste lockdown, in 2020, noteerden we 89 dossiers. Heel wat werken liepen vertraging op door de coronacrisis en de bouwsector diende op volle toeren te draaien om de achterstand in te halen. Ook vorige zomer waren er opnieuw 61 gemotiveerde aanvragen om af te wijken van de regel.

Kortere periode, maar uitgebreide zone

Om de reglementen meer in lijn met de realiteit te brengen en alles eenduidiger te maken, legt Stad Oostende de periode van de bouwstop vanaf deze zomer vast tussen 11 juli en 25 augustus. Binnen de nieuwe regeling mogen er vanaf 15 juni ook geen sloopwerken meer gestart worden.

Het verbod omvat zowel werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, werken die onder meldingprocedure vallen of werken die vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning. Werken die op geen enkele manier hinder veroorzaken (noch geur-, geluids-, stof- of trillingshinder) kunnen wel uitgevoerd worden.

De zone waar de bouwstop geldt, wordt aangepast. In de vorige regeling mocht niet gewerkt worden in de zone begrensd door de Zeedijk/Albert I-promenade, Visserskaai, Vindictivelaan/Alfons Pieterslaan/Nieuwpoortsesteenweg, tot aan de Northlaan in Mariakerke. In de nieuwe regeling wordt de zone westwaarts uitgebreid en loopt ze tot aan de Westlaan in Raversijde (zie kaart). Zo is ook het volledige gebied van Mariakerke en Raversijde ‘boven’ de Nieuwpoortsesteenweg gevrijwaard van zware bouw- of sloopwerken tijdens het hoogseizoen. (Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor de reeds vergunde omgevingsvergunningen.)

Enkel uitzonderingen omwille van veiligheid, openbaar belang of overmacht

Waar vroeger heel wat afwijkingen aangevraagd konden worden, kiezen we er nu voor om in de kortere periode dat er effectief een bouwstop is, enkel afwijkingen toe te staan voor een heel beperkt aantal gemotiveerde redenen:

Werken van openbaar nut (bv. dringende werken aan nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit)
Werken met het oog op de openbare veiligheid (bv. herstelling van een trottoir)
Werken die het gevolg zijn van overmacht zoals stabiliteitsproblemen of stormschade

Dergelijke bouwwerken die uitzonderlijk toch nog worden toegestaan, zullen enkel nog mogen plaatsvinden tussen 9 uur en 18 uur. Zo is de nachtrust van omwonenden verzekerd.

De nieuwe regelgeving zal worden opgenomen in de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en wordt na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen ook aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Burgemeester Bart Tommelein: “We streven als stadsbestuur steeds naar eenvoudige regels die voor iedereen op dezelfde manier worden toegepast. De nieuwe bouwstop is veel duidelijker. De periode is korter maar de zone is uitgebreid en we zullen amper nog uitzonderingen toestaan. De aanpassing betekent bovendien een administratieve vereenvoudiging voor de ondernemers én de stad.”