Start uitwerking operationele organisatie AZ Oostende

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ziekenhuizen

Vanaf 1 november 2023 zullen de Oostendse ziekenhuizen Az Damiaan en Henri Serruys het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende vormen. Na een jaar van intens voorbereiden is het tijd om de operationele fusie uit te werken. Hierbij wordt gestreefd naar toegankelijke en kwalitatieve zorg dicht bij huis voor alle patiënten uit de regio.

Waarom een eengemaakt ziekenhuis in Oostende?

De brede Oostendse regio wordt gekenmerkt door een unieke populatie en een eigen demografie. Volgens de vooruitzichten zullen deze kenmerken zich enkel verder versterken in de toekomst. Voor deze (heel) kwetsbare populatie met specifieke zorgvragen is een breed lokaal zorgaanbod essentieel. ​ Door samen te werken kunnen eventueel door de overheid opgelegde minimumquota (bijvoorbeeld een minimum aantal bevallingen of minimum aantal specifieke operaties) beter behaald worden. Op deze manier zal een breed en specialistisch zorgaanbod verzekerd kunnen worden in de brede regio Oostende.

Een eengemaakt Oostends ziekenhuis is ook in het belang van de medewerkers en artsen. Door de krachten te bundelen wordt het (job)aanbod in Oostende behouden, zijn er meer mogelijkheden tot specialisatie en groeikansen, is er efficiëntere inzet van mensen en middelen en een betere afstemming van de processen. En dat komt een kwalitatief en patiëntveilig zorgaanbod ten goede.

De realisatie van het nieuwe eengemaakte ziekenhuis wordt in verschillende fases grondig voorbereid. Nu is er gestart met de uitwerking van de operationele organisatie.

Alle medewerkers blijven nodig

Vanaf 1 november 2023 zullen de twee ziekenhuizen functioneren als één ziekenhuis en samen een vzw-ziekenhuisvereniging vormen. Dit met één bestuur en één directie, met achterliggend voor elke campus een ziekenhuiserkenning.

Het werken op twee campussen zal heel wat uitdagingen met zich meebrengen. Ook dient er rekening gehouden te worden met de visie van de overheid. De focus ligt hierbij op een maximale integratie en samenwerking om op deze manier de efficiëntie en de zorgkwaliteit te verhogen. Goede afstemming en toewijzing van mensen en middelen zullen essentieel zijn om de activiteiten, die nu reeds een aanhoudende stijging kennen, te organiseren.

Daarom wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling van activiteiten op beide campussen. Iedereen is hierbij nodig. Met gebundelde krachten wordt de zorg in het nieuwe AZ Oostende naar een nog hoger niveau gebracht én kan het aanbod van de specialisaties nog worden uitgebreid.
Gefaseerde eenmaking van de spoedgevallendienst

De eenmaking van de spoedgevallendienst, inclusief de MUG, is een prioritaire doelstelling, die vanaf 1 november 2023 geleidelijk zal uitgevoerd worden.

De Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg wordt in campus Damiaan georganiseerd. Er blijft wel een eerste opvang voor spoedgevallen in campus Serruys. Ruim de helft van de hospitalisaties verloopt via de spoedgevallendienst. Hierdoor is door de eenmaking van de spoedgevallendienst een herorganisatie van het zorgaanbod nodig op beide campussen. Elke verschuiving van activiteiten van de ene campus naar de andere campus impliceert sowieso ook een omgekeerde verschuiving, gezien de ruimtelijke beperkingen op beide campussen.

Zorgactiviteiten per campus

Concreet wordt in een eerste fase volgende verdeling van zorgactiviteiten voorzien:

Campus Damiaan:

  • Spoedgevallendienst (Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg) met MUG
  • Acute pathologie
  • Verblijvende patiënten ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Campus Serruys:

  • Eerste opvang spoedgevallen
  • Ambulante, poliklinische en dagziekenhuisactiviteiten
  • Multidisciplinaire poliklinieken en ambulante behandelcentra
  • Geplande opnames, procedures en onderzoeken
  • Niet-acute pathologie

Verwachting is dat er op korte termijn geëvolueerd wordt naar ruim 45.000 patiëntencontacten per jaar.

In functie van de continuïteit van zorg zijn de moeder en kind diensten onlosmakelijk verbonden met de spoedgevallendienst. Door deze link met de spoedgevallendienst zullen het verloskwartier, materniteit, neonatologie en pediatrie dan ook zo snel mogelijk geïntegreerd worden op campus Damiaan. Deze integratie biedt ook een antwoord op de huidige onderbezetting van de diensten materniteit en pediatrie op beide campussen en zal een oplossing bieden voor het tekort aan personeel. Het spreekt vanzelf dat de inrichting en de organisatie van de moeder en kind diensten maximaal zal afgestemd worden op het bestaande zorgaanbod in Oostende. Door de eenmaking van de materniteit wordt het behoud van de onderwaterbevallingen in Oostende verzekerd.

In campus Serruys ligt de nadruk meer op niet-acute behandelingen en geplande zorg: geplande operaties met een voorspelbaar verloop, geplande opnames, ambulante werking, polikliniek.

Samen verder groeien en kansen creëren

Terwijl de statuten voor de oprichting van de vzw AZ Oostende in januari 2023 in volle opmaak zijn en de verdeling van het zorgaanbod over beide campussen in uitwerking is, zijn er nog vele andere stappen lopende.

Na het eerste gezamenlijk overleg met de vakorganisaties worden momenteel de krijtlijnen voor het traject 2022-2023 verder uitgezet. De vervolgvergaderingen starten binnenkort. Met de artsen is overleg lopende om te werken aan de vorming van associaties per discipline. ​ Er wordt ook gewerkt aan een geïntegreerde informatica- en datastructuur. Het elektronische patiëntendossier en alle administratieve softwarepakketten moeten daarbij naadloos op elkaar aansluiten. De creatie van het logo voor AZ Oostende zit in een finale fase en wordt heel binnenkort voorgesteld. De lancering van de website voor AZ Oostende staat gepland voor januari 2023.

Dit zijn uiteraard maar enkele voorbeelden van de vele voorbereidingen die lopende zijn. Alle stappen gebeuren steeds in nauw overleg met de verschillende partijen, waarbij ook de medewerkers en de artsen stelselmatig betrokken worden. Ook de bevolking blijven we informeren over de verdere uitbouw van het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende.