Steeds minder onterechte uitkeringen

BELGIUM POLITICS KERN RESTRICTED MINISTERS MEETINGStaatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein benadrukt dat de jaarcijfers van 2014 vooral aantonen dat de RVA er steeds vaker in slaagt om sociale fraude te stoppen aan de bron. Sinds 2010 worden er immers elk jaar alsmaar minder onterechte uitkeringen toegekend. Bart Tommelein: ‘Het is inderdaad vaak moeilijk om onterecht uitgekeerde bedragen terug te vorderen. Een kei kan je niet stropen. Daarom zetten we vooral in op preventie. We willen de voordeur sluiten in plaats van de achterdeur. Dat werpt ook duidelijk zijn vruchten af. Op vier jaar tijd zijn er maar liefst 80% minder inbreuken op vlak van cumulatie werkloosheid en werken in loondienst. Dat zijn spectaculaire cijfers.’

Uit de jaarcijfers blijkt dat de RVA er steeds vaker in slaagt om fraude met werkloosheidsuitkeringen te stoppen aan de bron. Door preventieve controles is het aantal inbreuken op vlak van cumulatie van werkloosheid en werken in loondienst gedaald van 17.130 in 2010 naar 3.225 in 2014, een daling van maar liefst 80%. In 2010 ging het nog om een bedrag van 13 miljoen euro, vorig jaar slechts 1 miljoen euro. Werken én een werkloosheidsuitkering ontvangen, is dankzij preventief databeheer dus bijna onmogelijk geworden.

Het totaal ingevorderde bedrag steeg van 63 miljoen euro in 2010 naar 69 miljoen euro vorig jaar, een mooie vooruitgang. In 2014 maakte de RVA 3.886 e-PV’s op, dat is de helft meer dan in 2013. Ook dat is een positieve evolutie.

Bart Tommelein: ‘De uitstekende cijfers bewijzen de goede werking van de RVA en zijn controlediensten. We moeten blijven inzetten op datamining en datamatching en verdergaan op de ingeslagen weg. Zo sluiten we de voordeur in plaats van de achterdeur. Sociale fraude voorkomen is veel beter dan te moeten genezen. Het mag voor iedereen duidelijk zijn: onze inspectiediensten worden steeds performanter. En wegkomen met fraude dus steeds moeilijker.’

Laatste milieuvergunning voor offshore windmolenparken goedgekeurd

WindmolenparkStaatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein heeft de laatste milieuvergunning voor de windmolenparken goedgekeurd. Het gaat om de milieuvergunning voor het verst gelegen windmolenpark Mermaid. Met de goedkeuring van de milieuvergunning voor Mermaid wordt opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet in de beleidsdoelstelling van Staatssecretaris Tommelein om de windenergiecapaciteit op de Noordzee te verdubbelen: “De komende jaren wil ik vijf nieuwe parken bovenop de bestaande drie realiseren. Voor alle vijf nieuwe parken werd nu een milieuvergunning uitgereikt. Dit is belangrijk voor onze energiebevoorrading en onze economie. België behoort tot de offshoretop in Europa”.

Staatssecretaris Bart Tommelein: “De acht windmolenparken zullen een capaciteit leveren van 2.200 MW, het equivalent van twee kerncentrales. De Noordzee zal op die manier maar liefst 10% van de totale elektriciteitsbehoefte van België leveren. Ook de tewerkstelling heeft baat bij de offshore sector. De realisatie creëert 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen tijdens de ontwikkelings- en bouwfase en 800 nieuwe, permanente jobs tijdens de exploitatiefase. De offshore wind industrie is hiermee een van de sterkst groeiende sectoren voor de Belgische economie”.

Bruto gelijk aan netto voor horeca-overuren

HorecaVoor voltijdse horeca-medewerkers die overuren maken geldt binnenkort bruto is gelijk aan netto. Dat heeft het federale kernkabinet vandaag beslist onder impuls van de liberalen. Zowel werknemers als werkgevers varen wel bij het nieuwe systeem: werknemers zullen aan overuren meer overhouden dan vandaag en werkgevers zullen geen bijdragen moeten betalen.

Het nieuwe, eenvoudige systeem komt bovenop de flexi-jobs voor mensen die willen bijverdienen in de horeca. Bart Tommelein, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude: ‘Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon plus 25% bijdragen op dat loon. Zo blijven de belangrijkste sociale rechten gegarandeerd, ook in flexijobs.’

Alexander De Croo, vicepremier: ‘Onder impuls van de liberalen komen er in de horeca dus twee eenvoudige systemen die goedkoper zijn voor werkgevers en interessanter voor mensen die willen werken. Op die manier geven we extra zuurstof aan de sector en lopen we mensen die willen werken niet in de weg.’

Actieplan sociale fraude zet in op samenwerking en digitalisering

BELGIUM POLITICS KERN RESTRICTED MINISTERS MEETINGVandaag werd het actieplan sociale fraude en sociale dumping 2015 goedgekeurd op de ministerraad. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘Dit actieplan kwam tot stand dankzij de intense samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten en de regeringspartijen. Het bevat maar liefst 85 actiepunten waarmee we de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping efficiënter willen aanpakken.’ Opvallende maatregelen zijn de oprichting van een centraal aanspreekpunt, gegevensuitwisseling tussen de fiscus en de sociale inspectiediensten en het systematisch doorsturen van geanonimiseerde energiegegevens.

Uit de definitieve cijfers voor 2014 van de SIOD, de koepel van de sociale inspectiediensten, blijkt dat we ten opzichte van de voorgaande jaren steeds meer controles uitvoeren, en dat de pakkans vergroot. Bart Tommelein: ‘Onze Belgische inspectiediensten, ongeveer 900 sociale inspecteurs verspreid over verschillende diensten, leveren goed werk.’

Het actieplan 2015 kwam tot stand dankzij de intense samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten en de regeringspartijen. Het bevat maar liefst 85 actiepunten waarmee we de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping efficiënter willen aanpakken.

‘We versterken de samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten. We zullen ook nauwer samenwerken met buitenlandse inspectiediensten. En we optimaliseren het gebruik van datamining en datamatching’, aldus de staatssecretaris.

Strijd tegen fraude buitenlandse arbeidskrachten opvoeren

E411 illustrationsVandaag vond de eerste ronde tafel sociale dumping in de transportsector plaats. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, de vakbonden en de werkgevers willen samenwerken om de strijd tegen sociale dumping in de transportsector op te voeren. Door een gemeenschappelijk standpunt in te nemen willen ze met één stem kunnen spreken in Europa om de Belgische tewerkstelling te verzekeren.

De volgende weken zullen alle mogelijke maatregelen verder besproken worden in werkgroepen. Bedoeling is om tot een tripartiet akkoord te komen. Op heel wat punten is er reeds overeenstemming:

Centraal aanspreekpunt sociale fraude
De sociale partners zijn vragende partij voor een centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met meldingen of klachten over sociale fraude en sociale dumping. Nu weet niemand waar je sociale dumping best meldt en wat er juist gebeurt met je klacht. Staatssecretaris Tommelein bevestigt dat de oprichting van een centraal aanspreekpunt gisteren beslist werd tijdens de begrotingscontrole en er zo snel mogelijk zal komen. Hij benadrukt dat anonieme klachten niet toegelaten zullen zijn.

Protocolakkoord over samenwerking met inspecties
De verschillende inspecties moeten nauwer samenwerken. Minister Galant en staatssecretaris Tommelein willen gemeenschappelijke controles organiseren van de FOD Mobiliteit en de sociale inspectiediensten. Waar inbreuken zijn op vlak van veiligheid, is ook vaak sprake van sociale fraude, en omgekeerd.

Verdubbeling opbrengst sociale fraude door in te zetten op slimme technologie

Euro banknotes and coinsIn de begrotingscontrole die zopas werd afgerond, zijn er voor 60 miljoen euro extra opbrengsten ingeschreven voor de strijd tegen de sociale fraude. Met een pakket van 26 concrete maatregelen wil Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, de initieel voorziene opbrengst meer dan verdubbelen. ‘We zullen vooral inzetten op slimme techologieën om de strijd tegen fraude op te voeren.’

De fiscus en de sociale inspectiediensten zullen gegevens beter uitwisselen. Daar is al lang sprake van. De staatssecretarissen voor Bestrijding van de fiscale fraude, Elke Sleurs, en voor de sociale fraude, Bart Tommelein, maken daar nu effectief werk van. Dit betekent een grote stap voorwaarts. Alleen al bij de RSZ zou dit meer dan 10 miljoen euro extra kunnen opbrengen dit jaar.

Op vraag van de sociale partners zelf komt er een digitaal aanwezigheidsregistratiesysteem in de vleesverwerkende nijverheid. Net zoals in de bouwsector, zullen zowel Belgen als buitenlanders zich dagelijks elektronisch moeten aanmelden. Zo krijgt de inspectie extra informatie in handen om frauduleuze detacheringen of schijnzelfstandigheid op te sporen.

Werknemers zullen hun dagen tijdelijke werkloosheid binnenkort elektronisch moeten melden. De kans op fouten verkleint en datamining wordt efficiënter. De gegevens van tijdelijke werkloosheid zullen ook gekruist worden met de Limosa-gegevens en arbeidskaarten van buitenlanders. Bart Tommelein: ‘Zo willen we frauduleuze carrousels oprollen waarbij Belgen op economische werkloosheid worden geplaatst, maar ondertussen vervangen worden door goedkopere buitenlandse werkkrachten. Door de kaart te trekken van digitalisering en datamining zullen we dergelijke carrousels makkelijker doorprikken.’