Aanpassing meerjarenplan Stad Oostende

Posted on Posted in Begroting & Financiën, Bestuur, Oostende - De Stad aan Zee

De aanpassing aan het meerjarenplan van Stad Oostende werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De budgetten voldoen aan alle opgelegde evenwichten, zonder nieuwe leningen aan te gaan. Er werd opnieuw vooral bespaard op de eigen werking van de stad. Extra budget gaat onder meer naar veiligheid (politie, brandweer, verkeersveiligheid, stormvloedprocedure), onderhoud van gebouwen (bib, De Grote Post, De Brem), milieu (zwerfkattenbeleid, voedselstrategie, aankoop natuurgebied), cultuur en wetenschap (Filmfestival en Astropolis) en toegankelijkheid (stemhokjes voor mindervaliden, nieuwe container Zon, Zee… Zorgeloos, onthaal in het stadhuis).

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Zowel de budgetten van dit jaar als de volgende twee jaren van het meerjarenplan werden aangepast en voldoen aan alle opgelegde evenwichten. Meer zelfs, de autofinancieringsmarge die pas in 2025 positief moet zijn, wordt dankzij deze aanpassing voor zowel 2023 en 2024 ook positief. Dit toont aan dat de Stad Oostende in staat is om met haar gewone werkingsresultaat de lopende leningen af te lossen.

Eerst en vooral besparen op eigen werken

Na de zware inspanningen bij de vorige aanpassing, waar de inflatie en energiecrisis zwaar doorwogen op de budgetten van het lokale bestuur, waren er nu minder ingrijpende bijsturingen nodig. De stadsdiensten gingen opnieuw met de kam door de eigen budgetten. De boodschap bleef immers dezelfde: eerst en vooral besparen op de eigen werking. Door processen te vereenvoudigen, te digitaliseren en het personeelsbudget onder controle te houden, ondanks de voorziene stijgingen in de pensioenlasten en overschrijdingen van de spilindex.

Net zoals de vorige jaren, werd er niet geraakt aan de belastingtarieven. De belastingen voor Oostendenaars, tweedeverblijvers en bedrijven blijven gelijk. Wel werden de verwachte inkomsten uit onroerende voorheffing opgetrokken, op basis van wat dit jaar reeds binnenkwam. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het plaatsrecht voor de markten, aangezien er verschillende nieuwe markten georganiseerd werden waarvoor belasting wordt betaald door de marktkramers.

Extra investeren in veiligheid

Op vlak van exploitatie werd zowel voor politie als brandweer extra budget voorzien, vooral om de inflatie op te vangen. We maken een duidelijke keuze: we besparen niet op veiligheid. Ook de huurkost van de LiDAR (flitspaal) werd ingecalculeerd, al staan daar natuurlijk ook inkomsten van boetes tegenover. Er gaat extra budget naar de oprichting van een erfgoedcel, de opmaak van een beheersplan voor het Leopoldpark, het verderzetten van de voedselstrategie, het aangepaste zwerfkattenbeleid… Ook voor Filmfestival Oostende en voor Astropolis werden extra middelen voorzien, beide belangrijke visitekaartjes van onze stad.

Door de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven goed in evenwicht te houden, is het werkingsresultaat voldoende positief om ook verder te investeren in de stad. Mobiele waterkeringswanden, om te kunnen ingrijpen bij stormvloedprocedures. Noodzakelijke investeringen in de gebouwen van de bibliotheek, De Grote Post, De Brem. Stemhokjes voor mindervaliden, een nieuwe container Zon, Zee… Zorgeloos en een aangepast onthaal in het stadhuis. Tilliften en nieuw meubilair voor de woonzorgcentra. Extra middelen voor meer fietsenstallingen en vervanging van stranddouches. De aankoop van natuurgebied. En ook de vervanging van rollend materieel (zoals een vrachtwagen en hoogtewerker) werd voorzien. Op dat vlak werd deze legislatuur trouwens een heuse inhaalbeweging gemaakt.

Met middelen uit Europa financieren we het project BAR-VISite. Zowel in onze gewone werking als onze investeringsuitgaven kunnen we hiermee projecten realiseren om toerisme en visserij te promoten.

De stad krijgt ook betoelaging voor de opstart van een LOI-project: een lokaal opvanginitiatief waarbij we in opstartfase twee locaties voorzien om kleinschalig asielzoekers op te vangen.

Geen extra leningen

Stad Oostende plant géén opname van extra leningen voor eigen investeringsuitgaven. Wel moest de stad de historische leningen overnemen van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Oostende (AGSO). En zorgen de gestegen rentevoeten ervoor dat bestaande leningen op herzieningsdatum met hogere rentelasten worden geconfronteerd.

We kunnen concluderen dat de stad mits continue inspanningen haar financiën op orde heeft. Deze inspanningen situeren zich niet enkel binnen het stadsbestuur zelf, maar ook binnen het volledige lokale bestuur met al haar satellieten. Uiteraard blijven de uitdagingen groot. De pensioenlasten wegen zwaar door op de exploitatie-uitgaven. Verder zitten de onderhandelingen in het (de)fusietraject van de ziekenhuizen in een laatste fase. Ook de autonome gemeentebedrijven werken aan een fusietraject om tot één efficiënt autonoom gemeentebedrijf te komen.

Burgemeester Bart Tommelein: “Door opnieuw vooral op de eigen werking te besparen, houden we onze begroting mooi in evenwicht. De uitdagingen voor de toekomst blijven groot. Nieuwe woningen en dus ook nieuwe inwoners en tweedeverblijvers zijn en blijven heel belangrijk voor de vooruitgang in onze stad. Het is in de eerste plaats door de stijging van de inkomsten op onroerende voorheffing dat we kunnen blijven investeren in veiligheid, toegankelijkheid, zorg, armoedebestrijding… voor alle Oostendenaars.”