Minister Peeters werkt lange termijnvisie voor de kust uit

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Op basis van metingen stellen wetenschappers wereldwijd vast dat de zeespiegelstijging zich steeds sneller voltrekt. Om de Vlaamse kustzone en het achterliggend gebied adequaat te kunnen beschermen voert de Vlaamse Regering het Complex Project Kustvisie uit. Dat onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het veiligheidsniveau te garanderen op lange termijn. Vandaag worden alle alternatieven in kaart gebracht. In het voorjaar van 2021 zal Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters hierover een publieke raadpleging organiseren.

Ons klimaat verandert, door de toename van broeikasgassen warmt de atmosfeer op. Daardoor zetten zeeën en oceanen uit en smelten ijskappen en gletsjers, met een stijging van de zeespiegel tot gevolg. De afgelopen 100 jaar was er al een trage en geleidelijke zeespiegelstijging van 2 millimeter per jaar. Internationale klimaatexperts voorspellen dat we in de 21ste eeuw een aanzienlijk grotere en snellere zeespiegelstijging kunnen verwachten.

De Vlaamse kust is kwetsbaar

De Vlaamse kust en het achterliggende gebied zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft te maken met de lage ligging, de dichte bebouwing en het intensief gebruik van de kust.

“De stijgende zeespiegel vormt een extra uitdaging om onze kust blijvend te beschermen en de veiligheid van de bevolking te garanderen. Bovendien kan de toegankelijkheid van de kusthavens in het gedrang komen, ook het achterland zal steeds meer problemen kennen.”, zegt minister Peeters “De Vlaamse regering heeft op 22 december 2017 groen licht gegeven voor de start van een procedure complexe projecten en keurde de procesnota goed in 2018. Momenteel zitten we in de onderzoeksfase waarbij diverse alternatieve worden onderzocht. Inspraak en participatie zijn zeer belangrijk in deze procedure met het oog op een breed draagvlak.”

Een lange-termijnaanpak voor de bescherming van de Vlaamse kust

Met de procedure ‘complex project Kustvisie’ onderzoeken we samen met heel wat stakeholders welke aanpak nodig is om onze kust en het achterland ook op lange termijn te beschermen. Daarbij is het de bedoeling een veilige en adaptieve kust te garanderen die een zeespiegelstijging tot 300 cm kan opvangen. Het complex project Kustvisie zal onderzoeken welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden, bovenop de maatregelen die reeds van kracht zijn en uitgevoerd worden in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Concreet zal onderzocht worden waar de kustlijn van de toekomst best komt te liggen en welke ruimte we afbakenen om de kustbescherming vorm te geven. De kustlijn is die lijn die zich bij laag water aftekent en de uiterste grens tussen land en zee vormt. De kustlijn kan licht opschuiven richting dijk en duin, kan vastgehouden worden waar ze nu ligt, of kan meer zeewaarts verschuiven. Elke locatie vraagt andere maatregelen.

Opmaak van alternatieven en publieke raadpleging

Deze zomer werden diverse actoren bevraagd om inzicht te krijgen in de mogelijke impact van oplossingen voor hun sector. Er vonden thematische besprekingen plaats rond wonen, recreatie & toerisme, logistiek & energie, visserij & blauwe economie, erfgoed, drinkwater, landbouw, ecologisch systeem & natuur. Rekening houdend met deze input worden nu alternatieven opgemaakt voor de volledige lengte van de Vlaamse kust. Deze alternatieven zullen worden gebundeld in de alternatievenonderzoeksnota (AON). Deze nota beschrijft welke alternatieven worden onderzocht en hoe de mogelijke effecten op bijvoorbeeld milieu, maatschappij en economie onderzocht en beoordeeld zullen worden.

Op 26 november start de consultatieronde met diverse administraties, beleidscommissie en Kustburgemeesters. Deze consultatie moet resulteren in een finale alternatieven onderzoeksnota waaromtrent in het voorjaar van 2021 een publieke raadpleging wordt georganiseerd.

Meer informatie vindt u op de website www.kustvisie.be.