Stad Oostende stelt concrete acties voor wijk Westerkwartier voor

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ruimte, Samenleven, Wonen

Het wijkverbeteringscontract Westerkwartier, een Vlaamse subsidie van 800.000 euro zet in op ‘Zorgzame buurtrenovatie’ in die wijk. De stadsmariniers nemen voortaan de regierol op om een optimale afstemming en samenwerking tussen de actoren in de wijk te realiseren. Zorgzame buurtrenovatie focust op vier pijlers en van daaruit worden concrete acties opgestart. De professionele organisaties die in het Westerkwartier actief zijn, krijgen via thematische wijkwandelingen meer uitleg over het project en de acties die gepland staan.

Stad Oostende kreeg voor de wijk Westerkwartier een wijkverbeteringscontract, een subsidie van de Vlaamse Overheid van 800.000 euro. Met deze subsidie steunt de Vlaamse Overheid steden om kwetsbare wijken aan te pakken en in te spelen op uitdagingen en kansen. Dit kan op allerlei vlakken: samenleven, ​ veiligheid, gezondheid, economie, wonen en/of infrastructurele uitdagingen. Bedoeling is om te vertrekken vanuit de eigenheid van de wijk en door samenwerking oplossingen te vinden via een mix van harde en zachte maatregelen.

Regierol voor stadsmariniers

De uitdagingen in de wijk Westerkwartier zijn groot en om dit goed aan te pakken is er samenwerking nodig tussen de verschillende actoren die in de wijk werkzaam zijn. Zo kan de werking van deze organisaties optimaal op elkaar worden afgestemd en kunnen ze elkaar versterken.

Burgemeester Bart Tommelein: “Dankzij de middelen van Vlaanderen kunnen we extra aandacht besteden aan het Westerkwartier. Deze prachtige, unieke wijk staat voor heel wat uitdagingen want het is ook de grootste, dichtstbevolkte en meest diverse wijk van Oostende. Samen met de wijk zelf, zullen we heel wat concrete acties opzetten.”

Schepen Maxim Donck: “In het kader van het wijkverbeteringscontract wil stad Oostende de regie in handen nemen en stevig verankeren in de werking. De stadsmariniers zullen die regierol opnemen en de komende vier jaar samen met bewoners en partners in de wijk werken aan een bruisende en sociaal sterke buurt.”

‘Zorgzame buurtrenovatie’ via vier sporen

Het wijkverbeteringscontract Westerkwartier focust op ‘Zorgzame buurtrenovatie’.

Dit project loopt over vier sporen:

Verbonden buurt. De openbare omgeving wordt heringericht in dialoog met de bewoners om de woon- en leefkwaliteit te verhogen.
Verbindende buurt. Samen met de verschillende organisaties in de wijk wordt een gerichte dienstverlening ontwikkeld en wordt ingezet op acties op om de leer- en onderwijsachterstand tegen te gaan. Het stimuleren van ontmoeting tussen de bewoners en het verbeteren van de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod staan ook op de agenda.
Gezonde buurt. Door ontharding en het stimuleren van zachte mobiliteit wordt het Westerkwartier gezonder en is er meer ruimte voor ontmoeting. Leefkwaliteit en klimaatbestendigheid staan centraal.
Experimenteerruimte. Zorgzame Buurtrenovatie in het Wester­kwartier is een proefproject. De goede praktijkvoorbeelden kunnen uitgerold worden in andere wijken. ​ ​ ​ ​

Concrete acties in de wijk Westerkwartier

Binnen het project ‘Zorgzame buurtrenovatie’ worden tal van acties uitgerold. Een aantal voorbeelden van acties:

Privaat domein gedeeltelijk ter beschikking stellen van bewoners van de wijk. De eigenaars van Wellington Golf Oostende zijn bereid om mee na te denken om het stuk van de Koninklijke serres en de gerenoveerde paardenstallen gedeeld te gebruiken en een invulling te geven voor de wijk. Dit wordt bottom up in participatie met de wijk aangepakt.
Op het Gerechtsplein wordt tijdelijk straatmeubilair geplaatst. Bedoeling is om daarna in overleg met de buurt de noden te leren kennen en het plein verder vorm te geven.
Er komt een multisportterrein op de terreinen van het VTI ter hoogte van het Gerechtsplein. Dit sportterrein wordt door de leerlingen van het VTI gebruikt en staat buiten de schooluren ter beschikking van de wijkbewoners.
Na een screening van het Sint-Catharinaplein werden concrete verbeteringrepen uitgevoerd. Er werd sterkere verlichting geplaatst, heesters werden verlaagd, afvalkorven werden verplaatst naar de looplijnen, kapot straatmeubilair werd weggehaald, ….
In het kader van de actie ‘Parkenplan’ wordt de openbare ruimte in Oostende onder de loep genomen. Parken en pleinen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen. Bedoeling is om de sterktes van de openbare ruimte verder uit te bouwen en te kijken naar noden of tekortkomingen. Verbeterpunten op vlak van veiligheid, overlast, sluitstorten, toegankelijkheid, … kunnen dan aangepakt worden. Een aantal mogelijke ingrepen: verlichting, zichtbaarheid van het park, aangename en voldoende zitbanken, voldoende afvalkorven, fietsvoorzieningen, ruimte voor kinderen om te spelen, ruimte voor honden, … Het Westerkwartier is als eerste wijk aan de beurt.
De tuin van het woonzorgcentrum A. Lacourt kan mits afspraken ter beschikking gesteld worden aan verenigingen in de wijk.

Thematische wijkwandelingen

Op vrijdag 17 juni start het wijkverbeteringscontract Westerkwartier met thematische wijkwandelingen onder de noemer ‘Wijkwandel je mee’. Stadsdiensten en professionele organisaties actief in de wijk worden uitgenodigd om mee te wandelen door het ​ Westerkwartier. Ze krijgen uitleg en bezoeken ondertussen specifieke plekken in de wijk die gelinkt zijn aan het thema dat ze gekozen hebben.